Predică la Nașterea Domnului


icoana-nasterii-domnului

Imagine: crestinortodox.ro

Crăciunul – ziua Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos -, ziua pe care cu aproape 2000 de ani [predică scrisă în anul 1974 n.n.] în urmă corul îngerilor a salutat-o cu cântarea cerească: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni binevoire” şi în care îngerul Domnului binevestea păsto­rilor de pe câmpia Vitleemului: „bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, căci, în oraşul lui David, astăzi vouă S-a născut Mântuitor, care este Hristos Domnul”, indicându-le totodată şi semnul de recunoaştere al celui născut: „veţi găsi un prunc înfă­şat, culcat în iesle” (Lucall, 10-14).

„Un prunc înfăşat, culcat în iesle”… Cine este acesta? Este „Cuvântul cel veşnic”, persoana a doua a Sfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, care a luat firea ome­nească, s-a întrupat din Sfânta Fecioară Măria şi a trăit ca om în­tre oameni.

„Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit întru noi…” (Ioan I, 14). în ce condiţii? Pe când primul Adam în rai a ieşit din mâna Creatorului în plenitudinea frumuseţii şi puterii bărbatului matur, al doilea Adam, Mântuitorul, intră în lume ca un copil slab, ne­ajutorat, asemenea unui nou-născut, care-şi poate exprima dorin­ţele numai prin lacrimi, având trebuinţă de îngrijire totală din partea mamei iubitoare. Şi nu se naşte în cadru de splendori exte­rioare, ci în sărăcie, ieslea unui şubred adăpost de animale servindu-i de leagăn, alături stând Măria şi Iosif, amândoi bogaţi în vir­tuţi cereşti, dar săraci în bunuri pământeşti.

 După ce terminase măreţul templu, aducându-şi aminte de fă­găduinţa că Dumnezeu va locui în el, Solomon exclamă: „Oare adevărat să fie că Domnul va locui cu oamenii pe pământ? Dar dacă cerul şi cerul cerurilor nu Te încap, cu atât mai puţin această casă pe care am zidit-o numelui Tău ” (III Regi VIII, 27). Şi ce-ar fi spus Solomon dacă l-ar fi văzut pe Domnul nu într-un templu splendid, împodobit cu aur şi pietre scumpe, ci în iesle, alături de animale?

Desigur, pentru a aprecia corect sărăcia unui om nu-i suficient a considera numai lipsurile sale momentane, ci trebuie considerate şi pretenţiile la care ar avea drept după situaţia sa. Cel obişnuit din tinereţe cu lipsurile simte mult mai puţin sărăcia decât cel crescut în abundenţă. Dar „copilul din iesle” este Fiul lui Dumnezeu, „Domnul cerului şi al pământului”, după cuvântul psalmistului: „Al Domnului este pământul şi toate cele de pe el…” (Ps. XXIII, 1). Şi cum a apărut Fiul lui Dumnezeu pe pământ? „întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit” (Ioan I, 11). „ Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi, Fiul Omului însă nu are unde să-şi plece capul” (Matei VIII, 20). Cel care a creat totul renunţă de bunăvoie la orice splendoare, bogăţie, lux şi onoare pământească.

Motivul? Să fi pretins Acesta mântuirea noastră? Nicidecum. Căci orice act al Mântuitorului ar fi fost suficient să mântuiască lumea de toate păcatele. Deci? Motivul pentru care Mântuitorul a renunţat la orice splendoare este nemărginita Sa iubire de om, care îl determina ca în zilele copilăriei, când gura Sa încă nu rostea cuvinte, să ne înveţe, prin exemplul Său, la smerenie.

Astfel, „ieslea din Vitleem” este primul amvon al Mântuitorului pe pământ – s-ar putea spune primul amvon creştin, de pe care nu s-au rostit cuvinte, din care însă s-a învăţat cu pilda vieţii.

Smerenia este virtutea specific creştină prin care creştinul recu­noaşte că toate darurile şi însuşirile sale bune nu sunt roadele vred­niciei sale, ci sunt primite de la Dumnezeu şi deci nu trebuie să se mândrească cu ele. „Nu că prin noi înşine suntem destoinici să so­cotim ceva ca venind de la noi, ci destoinicia noastră este de la Dumnezeu” (II Cor. III, 5). Şi Mântuitorul a utilizat orice ocazie pentru a stărui asupra smereniei, dându-se pe Sine ca pildă: „învă­ţaţi de la mine că sunt blând şi smerit cu inima” (Matei XI, 29).

După relatările evangheliştilor, Mântuitorul se străduia tot­deauna să evite senzaţia produsă de minunile Sale. Astfel, după minunea înmulţirii pâinilor, când mulţimea voia să-I facă mari onoruri, se retrage în munte (Ioan VI, 15). Căci „oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa” (Luca XIV, 11). Mai citim în Sfânta Scriptură că Mântuitorul nu s-a socotit înjosit spălând picioarele ucenicilor Săi, inclusiv lui Iuda (Ioan XIII, 5). Şi cu ce măsură s-ar putea aprecia smerenia de care a dat dovadă Mântuitorul în Patimile Sale? „S-a smerit pe Sine, făcându-se ascultător până la moarte” (Filip. II, 8). Este trădat de unul dintre ucenici (Iuda), renegat de altul (Petru) şi părăsit de toţi – în smerenia Sa, tace; fiinţe umane, demne de mi­lă, îl judecă şi îl condamnă la moarte pe Creatorul – şi smerenia Sa tace: mulţimea îl batjocoreşte – şi smerenia Sa tace; „ca un miel fără glas înaintea celui ce-L tunde, aşa nu şi-a deschis gura Sa” (Isaia L, 7).

Scumpă şi măreaţă virtute este smerenia, căci a înnobilat-o Mântuitorul. Ea este podoaba de preţ a creştinului şi-i este nece­sară pentru însuşirea şi păstrarea celorlalte virtuţi. Da, credinţa este suportul virtuţilor creştine, dar fără smerenie ea este lipsită de consistenţă, după cum iubirea creştină autentică nu poate fi lipsită de podoaba smereniei, care este ocrotitoarea şi a nădejdii şi a tuturor celorlalte virtuţi.

Şi „copilul Iisus” este adus de părinţi la Templu „ca să se facă pentru El după datina legii”. La vederea „copilului”, Simeon, un om din Ierusalim, drept şi temător de Dumnezeu, care aştepta mângâierea lui Israil şi căruia Duhul Sfânt îi vestise că nu va muri până nu va vedea pe Domnul, exclamă: „Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că ochii mei văzură mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor po­poarelor, lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporu­lui Tău Israel ” (Luca II, 29-32).

Acesta, înaintat în vârstă şi simţind apropierea morţii – singu­rul fapt din viaţă despre care omul are certitudine deplină că se va întâmpla -, nădăjduia, asemenea întregului popor, în izbăvirea de sub apăsarea străină, deşi unora li se părea nădejde zadarnică. Dar bătrânul Simeon avea nădejdea tare că odată va veni totuşi mântuirea, căci aşa-i vestise Duhul Sfânt. Şi, iată, în pruncul Iisus adus de părinţi la Templu bătrânul recunoaşte pe purtătorul şi împlinitorul nădejdii sale. Pentru el viaţa a ajuns acum la punc­tul culminant, căci şi-a văzut cu ochii mântuirea. In „copilul din Vitleem” şi-a văzut împlinite toate nădejdile, ochii credinţei descoperindu-i aceasta, fapt ce-l determină să rostească, cu deplină bucurie şi mulţumire sufletească, „rugăciunea funerară”: „Acum slobozeşte pe robul Tău…”.

Pentru cei obişnuiţi a aprecia posibilităţile istoriei după relaţii­le de forţă, de influenţă economică, de prestigiu social etc. poate părea inexplicabil faptul că „vederea unul copil” l-a determinat pe bătrânul Simeon să-şi vadă împlinite toate dorinţele vieţii şi deci cu deplină mulţumire sufletească să poată părăsi viaţa pă­mântească.

Dar „copilul din Templu” era Fiul lui Dumnezeu întrupat pen­tru mântuirea noastră. In El recunoscuse bătrânul Simeon pe „Unsul Domnului”, de care-i vestise Duhul Sfânt. Şi „văzând cu ochii mântuirea”, el putea acum să-şi încheie „în pace” viaţa pă­mântească, în deplină mulţumire sufletească.

Dar „Pace pe pământ” vestesc şi îngerii în cântarea lor la Naş­terea Mântuitorului şi pace dorea poporul din ţara în care s-a năs­cut Iisus. Şi pace aduce Acesta, dar nu una de ordin politic, naţio­nal, economic, ci „pacea lui Dumnezeu”, înfăptuită prin mântui­rea obiectivă a lumii de păcatul originar, generând pacea credin­ciosului cu Dumnezeu, pace în interiorul său sufletesc, pace cu semenii şi care, însuşită de credincios, duce la împlinirea dorin­ţelor şi aspiraţiilor sale bune. Prăznuim Naşterea Domnului.

Dar prăznuirea noastră să nu se rezume la anumite datini: bră­duleţi cu lumânări şi obiecte diferite, la daruri reciproce ş.a., ci să ne interiorizăm conţinutul acestei sărbători, cu suflet curat să medităm asupra mântuirii aduse de Cel ce astăzi S-a născut şi care a spus despre Sine că este „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan XIV, 6) şi să ne ducem viaţa după învăţătura Sa şi după pilda vieţii Sale, spre binele nostru individual şi social. Atunci va fi „marea bucurie” de care vorbesc îngerii la Naşterea Domnului”.

„Cel Veşnic a devenit vremelnic”

„Cel Atotputernic – slab”

„Cel Invizibil – vizibil”

„Cel Infinit bogat – sărman!” Amin.

Sursă: Glasul Bisericii, nr. 11-12, 1974, pp. 1038-1040.

Spor în toate cele bune!
Pr. Andrei

Acest articol a fost publicat în Predici și etichetat , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

2 răspunsuri la Predică la Nașterea Domnului

  1. catalin zice:

    Cu ocazia Sfintei Sarbatori a Nasterii Domnului Iisus Hristos va urez CRACIUN FERICIT si un an nou plin cu sanatate,pace si iubire sfanta!

Spune ce părere ai

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s